Fotojournalist Mikal Schlosser | Natacha og Camillas kommfiramtion (klima) maj 2014

KOMF 2014-1KOMF 2014-2KOMF 2014-3KOMF 2014-4KOMF 2014-5KOMF 2014-6KOMF 2014-8KOMF 2014-9KOMF 2014-11KOMF 2014-12KOMF 2014-13KOMF 2014-14KOMF 2014-15KOMF 2014-16KOMF 2014-17KOMF 2014-20KOMF 2014-19KOMF 2014-18KOMF 2014-21KOMF 2014-22